Kokonaisvaltaisen lähetystyön vahvistaminen Kolumbiassa

18.09.2019
Kokonaisvaltaisen lähetystyön vahvistaminen -hanke sisältää 4 eri osa-aluetta eli komponenttia: kristillinen kasvatus sekä teologinen koulutus ja johtajuuskoulutus, evankelioimistyö, naisten voimaannuttaminen sekä syrjittyjen tietoisuuden lisääminen ja valmiuksien vahvistaminen Vid Verdadera-keskuksessa. Kumppani toimii Kolumbian evankelis-luterilainen kirkko (IELCO).


Hankkeen eri komponentit järjestävät mm. kristillisiin arvoihin perustuvia työpajoja ja koulutusta, kuten käsityökursseja ja rauhankasvatusta, sekä hengellistä, psykologista ja juridista apua haavoittuvimmassa asemassa oleville ja syrjäytyneille heidän elinolosuhteidensa ja toimeentulomahdollisuuksiensa parantamiseksi. Naisille annetaan psykososiaalista tukea ja koulutusta rauhan ja sovinnon rakentamiseksi.

Evankelioimistyön kautta pyritään tekemään lähetystyötä syrjäseuduilla sekä seurakunta- ja kouluvierailuja alueellisen seurakuntatyön ja -yhteyden vahvistamiseksi kristillisten koulutusten, tapaamisten ja vierailujen avulla. Lapsille ja nuorille tarjotaan kristillistä kasvatusta. Pastoreiden, evankelistojen, paikallisjohtajien ja maallikoiden teologisella koulutuksella pyritään vahvistamaan kirkon luterilaista identiteettiä ja johtajuutta sekä kumppanin teologista kapasiteettia tapaamisten, alueellisten koulutustilaisuuksien, opettajakoulutuksen ja virtuaalikoulutuksen kautta.

Toiminta ja tulokset raportointiaikana 6-12/2018:

Hankkeen koordinaattorit osallistuivat lokakuussa 2018 järjestettyyn ja Lähetysseuran tukemaan Bolivian, Venezuelan ja Kolumbian kirkkojen ensimmäiseen verkostotapaamiseen Kolumbiassa. Tapaamisen yhteydessä järjestettiin Lähetysseuran läpileikkaavien teemojen, konfliktisensitiivisyys ja Ympäristö ja ilmastonmuutos, koulutus. Hankkeen myötä IELCOn eri työalojen yhteistyö on parantunut ja sitä myötä on saavutettu synergiaetuja. IELCOssa on järjestetty Lähetysseuran toimesta myös talous- ja hankehallinnon koulutusta. Kumppanin kysy suoriutua hankehallinnosta on hyvä. IELCOlla on henkilöstöohjeistus ja taloushallinnon johtosääntö. IELCOn työehtojen ja palkkojen tarkistus on aloitettu vuonna 2017 ja se on jatkunut vuonna 2018. Marraskuussa vietettiin Lähetysseuran ja IELCO 30 -vuotisjuhlia Bogotassa.

Kristillinen kasvatus sekä teologinen ja johtajuuskoulutus

Kristillisen kasvatuksen komponenttiin kuuluvan Teologisen koulutusohjelman koordinaattori siirtyi toisiin tehtäviin syksyllä 2018. Tämän johdosta hänen tehtävänsä siirtyivät johtajuuskoulutuksen vetäjälle. Tämän seurauksena IELCOssa huomattiin, että heidän on kehitettävä rekrytointiaan nopeammaksi.

Kansallisille teologisen koulutuksen kursseille on osallistunut enemmän ihmisiä kuin aiempina vuosina. Tämä on johtanut budjettiylityksiin. Niinpä evankelioimistyön ja teologisen koulutuksen komponenttien välinen yhteistyö sekä hankkeen sisällä tehtävä resurssien kohdentaminen on mahdollistunut teologisen koulutuksen ja evankelioimistyön yhteisten tavoitteiden saavuttamisen.

IELCOlla on 26 toimipistettä 4 alueella Kolumbiassa. Eniten seurakuntia on pääkaupungin Bogotan alueella. Kaikissa kirkon toimipisteissä toimii useita vapaaehtoisia. Luterilaisen identiteetin vahvistamiseksi ja turvaamiseksi kristillisellä kasvatuksella ja teologisella koulutuksella on erityisen suuri merkitys. Johtajuuskoulutuksen avulla pyritään osallistamaan vapaaehtoisia ja nuoria nuoriaseurakunnan toimintoihin ja vastuunkantoon.

Kasvatuksen ja koulutusohjelmien tavoitteena on parantaa kirkon mahdollisuuksia täyttää lähetystehtävänsä. Pyrkimyksenä on jatkuva kirkon jäseniin ulottuva oppimisprosessi, tavoitteena kerrannaisvaikutus, eli koulutusta saaneet jakavat oppimansa edelleen ja soveltavat sitä eri-ikäisiin. keskeisessä asemassa ovat osallistavat menetelmät.

Alkuvuonna 2018 kristillisen kasvatuksen puitteissa järjestettiin 4 luterilaiseen identiteettiin liittyvää työpajaa neljässä IELCOn koulussa. Tämän lisäksi tehtiin opetus- ja oppimateriaaleja viidesluokkalaisten kristillistä kasvatusta varten.

Opettajille ja kasvattajille järjestettiin vuoden aikana alueellisia tapaamisia ja yksi kansallinen kokoontuminen. Kokoontumisten aiheena oli mm. IELCOn lastensuojeluohjeistus sekä luterilainen identiteetti. Tämän lisäksi tuotettiin pedagogisia materiaaleja sekä vierailtiin yhteisöissä.

Maallikkojohtajien kristillinen kasvatus eli ProFILE-ohjelman vuonna 2015 aloittaneet 22 aikuisopiskelijaa ovat valmistuneet ohjelmasta ja jatkavat Teologiseen koulutusohjelmaan. Vuonna 2018 ProFILE-koulutuksen aloitti 31 opiskelijaa. Nuoret, ja erityisesti nuoret miehet, ovat osallistuneet innolla ProFILE-koulutuksiin. Nämä uudet paikallisjohtajat ovat myös ottaneet vastuuta seurakuntien kristillisestä kasvatuksesta. Koulutuksien osallistujat ovat myös sitoutuneet vahvemmin luterilaiseen oppiin ja vahvistaneet luterilaista identiteettiään. Ohjelmasta aiempina vuosina valmistuneet toimivat jo seurakunnissa mm. avustajina diakoniatyössä sekä erilaisissa työpajoissa.

Teologian maisteritutkinnon ohjelmassa on mukana tällä hetkellä 18 opiskelijaa, 4 Bogotassa ja 14 Paz de Ariporossa. Yksi teologisen koulutuksen saavutuksista on Opetusministeriön hyväksymän yliopiston ja IELCOn välinen sopimus, joka mahdollistaa IELCOn teologiseen opetukseen osallistuvien teologian maisterin tutkinnon virallistamisen.

Keskisessä Kolumbiassa ja Llanosin alueilla järjestettiin paikallisjohtajien toimesta nuorten ja heidän vanhempiensa työpaja. Pajan aiheena oli "Kaikki matkikoon Hänen tapaansa rakastaa - Quetodos imiten tu manera de amar".

Varhaisnuorille järjestettiin myös 4 alueellista tapaamista, joiden aiheena oli laki ja evankeliumi sekä tuotettiin materiaalia loma-ajan pyhäkouluja ja Raamatunopetusta varten. Materiaalin aiheena "Rakkaus joka vapauttaa meidät palvelemaan ja rakastamaan." Tämän lisäksi alueilla on järjestetty 2 varhaisnuorten tapaamista Llanosin alueella.

Nuorisotyö on aloitettu tänä vuonna 4 uudessa ryhmässä Llanosin ja keskisen Kolumbian alueilla. Ensimmäisiin tapaamisiin, joiden aiheena oli johtajuus sekä liturgia ja jumalanpalvelus, osallistui yli 50 nuorta.

Evankelioimistyö

Evankelioimistyön komponentti ei ole saavuttanut alkuvuodelle asetettuja tavoitteita, sillä komponentilta puuttui koordinaattori. Syyskuussa evankelioimistyölle kuitenkin saatiin vihdoin vetäjä, joka tarttui innokkaasti tehtävään. Vuoden loppupuoliskon yhtenä haasteena oli evankelioimistyön kehittäminen sekä evankelioimistyön työtapojen ja tavoitteiden määritteleminen.

Evankelioimistyön puitteissa tehtiin loppuvuonna tilannekartoitus, joka sisälsi mm. ensimmäisen kansallisen evankelioimistyön tapaamisen, johon osallistui 33 maallikkojohtajaa sekä kirkon työntekijää, vierailuja eri seurakuntiin, kokouksia papiston ja työntekijöiden sekä seurakuntien vapaaehtoisten kanssa. Tarkoituksena oli selvittää mitä evankelioimistyöllä IELCOssa tarkoitetaan, miten sitä tehdään ja miten työtä jatkossa voitaisiin tehdä sekä tehdä evankelioimistyön työsuunnitelma esiteltäväksi IELCOn kirkolliskokoukselle.

Loppuvuodesta tehtiin myös koulutusmateriaaleja evankelioimistyöstä ja seurakuntalaisuudesta maallikkojohtajien ja pappien tekemää seurakuntatyötä varten.

Teologinen ja johtajuuskoulutus-komponentti ja evankelioimistyön komponentti kehittävät yhteistyössä toimintoja sekä tuottavat materiaalia evankelioimistyötä ja opetustyötä varten. Näin komponentit vahvistavat toistensa työtä.

Naisten voimaannuttaminen

Naisten voimaannuttamis-komponentissa Ibaguen kaupungissa on saatu hyviä tuloksia aikaan. Koulutusten tuloksena naiset ovat voimaantuneet, he pitävät itsestään paremmin huolta, heidän itsetuntonsa on kasvanut ja elämänlaatunsa parantunut. Naisten mukaan he ovat oppineet myös tekemään enemmän yhteistyötä ja ottamaan muut huomioon. He sanovat oppineensa löytämään rauhanomaisia konfliktinratkaisutaitoja sekä saaneet työkaluja traumoista selviämiseen.

Koulutuksiin on osallistunut yli 140 naista. "Rakennamme rauhan ja sovinnon tietä"-koulutukseen osallistui 40 naista ja 10 lasta. Lasten osallistuminen koulutuksiin on haastanut järjestäjiä miettimään kuinka lapset osallistetaan aikuisille suunnattuihin koulutuksiin. Positiivista lasten osallistumisessa koulutuksiin on se, että myös he saavat tietoa koulutusten aiheista. Toisaalta jatkossa tulee miettiä, kuinka lapsille tarjotaan omaa, lapsille sopivaa ohjelmaa, jotta naiset voisivat keskittyä kokonaisvaltaisesti koulutusten antiin.

Kansallisen koulutuskeskuksen kanssa yhteistyössä järjestettyyn markkinointikoulutukseen osallistui 24 naista ja käsity ökursseille yhteensä 100 naista. Kurssien tavoitteena on parantaa naisten itsetuntoa ja elämänlaatua työllistymismahdollisuuksien kautta.

Naisille tarjotaan myös psykologista ja hengellistä tukea sekä oikeusapua. Nämä tukimuodot ovat naisille erittäin tärkeitä ja jatkossa oikeusavun antamista on vahvistettava. Hengellistä tukea sai alkuvuonna yhteensä 24 naista ja heidän perheensä. Kolme perhettä saa psykologista tukea.

Naiset ovat olleet erittäin innoissaan työpajoista ja koulutuksista. Hankkeen työntekijöiden mukaan, naiset ovat kiinnostuneita ja innostuneita käyttämään oppimaansa järjestelmälliseen elämänlaadun parantamiseen. Osa naisista on perustanut pienyrityksen, jonka kautta he myyvät tuotteitaan netissä, sosiaalisessa mediassa ja markkinoilla. Osa tekee tilaustöitä.

Loppuvuodesta seurakunta ja hankkeeseen osallistuvat naiset järjestivät Las Deliciasin yhteisössä markkinat. Markkinoilla he myivät tuotteittaan ja tekivät hanketyötä tunnetuksi. Mukana järjestelyissä oli mm. yhteisöpoliisi, paikallinen radio asema, Casa Hogarin tanssiryhmä ja paikallinen urheilujoukkue. Tämä on vahvistanut ja parantanut yhteisön sisäisiä suhteita.

Syrjittyjen tietoisuuden lisääminen ja valmiuksien vahvistaminen

Kirkon Vid Verdadera-keskuksessa kuulovammaisille nuorille, syövästä kärsiville naisille sekä yksinhuoltajaäideille opetetaan erilaisia käsitöitä ja niiden markkinointia, jotta he voisivat parantaa elämänlaatuaan. Osallistujille järjestetään myös vapaa-ajantoimintaa, kuten tanssia, teatteria ja retkiä. Hankkeella on suuri merkitys ja vaikutus paikallisesti, sillä Bogotassa ei ole toista järjestöä, joka tuottaisi palveluita kuuroille nuorille tai syövästä kärsiville naisille.

Hanke osoittaakin kirkon kyvyn ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti, sensitiivisesti ja avoimesti sekä tukea väestöryhmiä, jotka ovat perinteisesti kärsineet syrjäytymisestä ja hylkimisestä.

Vuonna 2018 viittomakielen opetukseen osallistui 12 kuulevaa, 8 kuuroa ja 5 oppimisvaikeuksista kärsivää nuorta. Vid Verdadera -keskuksessa kognitiivisista vaikeuksista kärsivät nuoret ovat oppineet sosiaalisia taitoja sekä viittomakieltä.

Useat heistä toimivat tulkkeina kuurojen nuorten ja syövästä kärsivien naisten välillä. Tämä on parantanut osallistujien keskinäistä kommunikaatiota ja helpottanut heidän osallistumistaan koulutuksiin sekä harmonisoinut osallistujien välejä.

Oppimisvaikeuksista kärsiville sekä Downin syndrooman ja kuulo- tai näkövamman omaaville nuorille on opetettu käsityötaitoja ja he ovat osallistuneet tanssitunneille sekä teatteriryhmään. Käsityötunneilla käytetään kierrätysmateriaaleja, joista nuoret tekevät avaimenperiä, vöitä, penaaleja, kukkaroita sekä muita käsitöitä. Nuorille opetetaan myös tuotteiden markkinointia ja laadun merkitystä tuotannossa ja pakkauksessa. Alueellinen vapaa-ajan ja urheilun instituutti tukee nuorten ja naisten tanssitunteja tarjoamalla opettajan kerran kahdessa viikossa. Koulutusten ja työpajojen avulla nuoret ja naiset ovat oppineet rahakäyttöä sekä tuotteiden hinnoittelua ja markkinointia. Koska osallistujat ovat jo syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia, heille tarjotaan päivittäin terveellinen lounas. Useille se on päivän ainoa ruoka.

Alkuvuonna 2018 keskuksessa tehtiin remonttia ja keittiötä uusittiin. Keittiöremontti oli kaupungin hygieniaosaston vaatimus, jotta keskus saa luvan tarjota ja käsitellä ruokaa. Remontti oli positiivinen asia, sillä se takaa osallistujille hygieenisemmät ja turvallisemmat tilat.

Terveiset ja kiitokset tukijoille: Pyydämme suomalaisilta sisariltamme ja veljiltämme rukousta hankkeiden jatkuvuudelle sekä viisautta hankkeiden eteenpäin viemiseen. Pyydämme, että Jumala siunaisi ja ohjaisi työtämme, jotta saavuttaisimme toivomamme lopputuloksen. Kiitämme Jumalaa suomalaisten ystäviemme hyvyydestä ja siitä tuesta, jota annatte hankkeillemme Kolumbiassa, sillä näiden hankkeiden kautta autatte meitä rakentamaan kestävää rauhaa maahamme. Ilman rauhaa ei ole yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Jumala teitä siunatkoon.

Raportoija: Riikka Leskinen, kirkollisen työn -koordinaattori, Latinalainen Amerikka